Vedtekter Korsvoll Skolekorps

§ 1 ORGANISASJON
1.1 Korsvoll skolekorps, stiftet 2. oktober 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken
1.2 Musikkorpset følger følgende aldersbestemmelser:
a. En kan være medlem i skolekorpset til 31. juli det året en fyller 19 år.
b. Tvister i forbindelse med ovenstående kan avgjøres av region-/kretsstyret.

§2 FORMÅL
Korsvoll skolekorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine
medlemmer. Korpset skal skape trygghet, trivsel og glede innenfor en ramme av korpsmusikk. I korpset skal den
enkelte få anledning til å utvikle den unike gleden det er å spille et instrument alene – og sammen med andre.

§3 MEDLEMSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
Nye medlemmer tas opp av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Elever fra enhver skole kan tas opp som medlemmer i korpset. Hvis det er flere søkere enn korpset har kapasitet til å ta inn, skal elever ved Korsvoll skole prioriteres ved inntak. Ved innmelding i musikkorpset blir man automatisk medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF). Styremedlemmer må være medlem av NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.
3.2 Forutsetning for medlemskap
a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til skolekorpsets styre. Nevnte
opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke
adgang til reservasjon mot registrering.
c. Aspiranter og musikanter plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær
foreligger. I tilfelle fravær skal kontaktperson (korpsleder/instruktør/musikalsk leder) varsles, om mulig i god tid
på forhånd.
d. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre
økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
e. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, må godkjennes av
styret.
3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a. Musikkorpsåret følger kalenderåret.
b. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Den til enhver tid fastsatte kontingenten skal betales til rett tid.
c. Musikkorpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema til en hver tids
fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte
medlemstall per 31. desember.
3.4 Utmeldinger
Utmeldinger skal skje skriftlig til korpsets styre innen 20. desember med virkning for vårsemesteret og innen 15.
august med virkning for høstsemesteret. Hvis utmeldingen skjer etter dette, må kontingenten for semesteret
betales. Skyldig kontingent skal være innbetalt og korpsets eiendeler innlevert før utmeldingen kan godtas.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding av musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.
3.5 Suspensjon og eksklusjon
a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c. I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.

§4 ÅRSMØTET
4.1 Status
Årsmøtet er Korsvoll skolekorps’ høyeste myndighet
4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet
a. Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar måned.
b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever
det. Innkallingen sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
c. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet.
d. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være
styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.
4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På årsmøtet deltar foresatte av musikkorpsets medlemmer, musikkorpsets medlemmer og gjester invitert av
styret.
b. Følgende har tale- forslags- og stemmerett:
* Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og
stemmerett.
* Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c. Følgende har tale- og forslagsrett:
*Medlemmer som ikke har fylt 12 år
d. Følgende har talerett:
* Representanter fra NMF
* Musikalsk leder
* Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske
e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.
4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Konstituering
1 . Åpning
2 . Navneopprop
3 . Godkjenning av innkalling
4 . Godkjenning av dagsorden/sakliste
5 . Valg av møteledelse
6 . Valg av møtesekretær
7 . Valg av protokollunderskrivere
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer
d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent
e. Valg:
1. Leder for ett år
2. Minimum 4 styremedlemmer på valg for to år og 1 varamedlem for to år.
3. 1 regnskapskontrollør for ett år
4. 2 medlemmer i valgkomiteen valgt for to år
De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

§5 STYRET
5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder, minimum 4 styremedlemmer valgt av årsmøtet og en representant for utøverne. I
konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.
5.2 Fullmakter
a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets
ansvar og aktiviteter.
d. Styreleder og/eller nestleder og ett styremedlem tegner korpset.
5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger
a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. Utøvernes tillitsvalgte møter som fullverdige medlemmer.
c. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange
saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak fattes.
d. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og
regnskapskontrollør. Musikkorpsets medlemmer skal ha tilgang på informasjon om de vedtak som er gjort.
5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal gjennomgås av regnskapskontrollør valgt av årsmøtet.
5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest for dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.
5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§ 6 KOMITEER
6.1 Revisjon
Korpset er ikke revisorpliktig, men velger en utenfor styret til regnskapskontrollør som skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet. Hensikten er å kontrollere at styret kun bruker penger på kjernevirksomheten i korpset.
6.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter §4.4

§7 UENIGHETER OG TVISTER
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som
ankeinstans.

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto.
c. Det siste ordinære årsmøtet pålegges å legge fram en plan for oppbevaring/disponering av konto og korpsets eiendeler. Årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom kan overføres til NMF Oslo dersom et nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 10 år.
d. Musikkorps som ønsker å melde seg ut av NMF må sende skriftlig melding om dette till NMF senest 15.
november for at utmeldingen skal være gyldig 1. januar neste år. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps
Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3
flertall. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.’

§9 VEDTEKTSENDRINGER
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 03.03.2020